Эрхэм зорилго

Монгол улсын хот суурин, хөдөөгийн байгаль орчны бохирдлыг бууруулах, нөхөн сэргээх, тэнцвэрт байдлыг хадгалах, байгалийн гамшгийн эрсдлийг бууруулах, байгаль орчинд халгүй, дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлэх, хүн амын эрүүл, эрсдэлгүй амьжиргааны мэдлэг, дадлыг сайжруулах замаар эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах хүний эрхийн баталгааг хангахад төр, нийгмийн байгууллага, ард иргэдэд сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулах, судалгаа, зөвлөмж өгөх болон бусад дэмжлэг үзүүлэх явдал болно.