Байгаль орчны бохирдол

Даян дэлхийн химийн бодисоор бохирдсон газруудын тооллого үнэлгээний Монгол дахь судалгаа. Санхүүжүүлэгч: Дэлхийн банк, Азийн хөгжлийн банк, Эрүүл мэнд бохирдлыг бууруулах Даян дэлхийн Альяанс. (2011-2013)