Байгалийн гамшиг аюулгүй байдал

Өвөрхангай аймгийн зуданд нэрвэгдсэн сумдын малчдын хүнсний аюулгүй байдлыг хангах.

Хамтран хэрэгжүүлэгч: Европын комисс-Хүмүүнлэгийн тусламжийн ерөнхий зөвлөл. Чех улс. Каритас ТББ. (2010-2011)

Хүмүүнлэг, гамшигийн чиглэлээр ажилладаг ТББ-уудын чадавхийг бэхжүүлэх.

Хамтран хэрэгжүүлэгч: Европын комисс-Хүмүүнлэгийн тусламжийн ерөнхий зөвлөл. Чех улс. Каритас ТББ. (2008-2009)

Шувууны томуугийн хяналт болон үнэлгээ, хүний томуугийн тархалтаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ.

Дэлхий Банк болон Монгол улсын Засгийн газрын хамтран хэрэгжүүлсэн төсөл. Санхүүжүүлэгч: Дэлхийн Банк. (2011).

Газар хөдлөлт, Үер, Химийн бодисын бохирдол, Гал түймэр, Онцгой байдлын Харилцаа холбооны тухай үйл ажиллагааны ажилтны ОБЕГ-н Стандарт үйл ажиллагааны журам боловсруулах (СҮАЖ).

НҮБХХ/ОБЕГ-ийн Төсөл “Монгол Улсад гамшгийн аюулыг бууруулах болон менежментийн тогтолцоог бэхжүүлэх” төсөл. Санхүүжүүлэгч: Монгол дахь НҮБХХ. (2010)

Хөвсгөл, Завхан, Говь-алтай, Архангай, Өвөрхангай аймгуудын зудны гамшгийн эмзэг байдал, эрсдэлийн үнэлгээ, яаралтай тусламжийн төлөвлөгөө.

Санхүүжүүлэгч: Улаан Загалмайн Нийгэмлэг (2011).

МУЗН-ийн гамшгийн менежментийн хөтөлбөрийн үнэлгээ.

Санхүүжүүлэгч: Австралийн Улаан Загалмайн Нийгэмлэг (2009).

НҮБХХ-ийн Монгол улсын гамшгийн аюулыг бууруулах, менежментийн тогтолцоог сайжруулах төслийн санхүүжилтээр Хот суурин газрын гамшиг (газар хөдлөл, үер, хөрсний гулсалт, үйлдвэрлэлийн ослын) эрсдлийн үнэлгээний арга зүй.

Санхүүжүүлэгч: НҮБХХ. (2008)

Шувууны болон хүний томуугийн тархалтын талаар улсын харилцаа холбооны стратеги боловсруулах улсын гол гол байгууллагуудын бүтэц зохион байгуулалтын үнэлгээ.

Санхүүжүүлэгч: ЖАЙКА / НҮБ-ийн Хүүхдийн сан. (2008).